“Vastuu vihreän siirtymän rahoittamisessa ei voi olla yksittäisen kansalaisen harteilla” 

Yksi tilaisuuden keskustelijoista on Alviina Alametsä, Euroopan parlamentin jäsen ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Vihreistä. Kuva: Alviina Alametsän kotisivut
  • Finanssiala ry järjestää 12.7. klo 15–15.45 Porissa kauppakeskus Puuvillassa SuomiAreena-keskustelutilaisuuden ”Raha puhuu vihreästi – naiset ja nuoret suunnannäyttäjinä?”
  • Tervetuloa seuraamaan tilaisuutta ja kuulemaan, mitä Alviina Alametsä (vihr.), Jouni Ovaska (kesk.), Matias Mäkynen (sd.), Lulu Ranne (ps.), Tuuli Kaskinen (CLC) sekä Esko Kivisaari (FA) ajattelevat Raha puhuu vihreästi -teemoista. 

Finanssiala ry järjestää Porin SuomiAreenassa keskustelutilaisuuden ”Raha puhuu vihreästi – naiset ja nuoret suunnannäyttäjinä?” Keskustelutilaisuudessa puhutaan muun muassa siitä, millaisia konkreettisia ratkaisuja vihreän siirtymän toteuttamiseen on niin yksittäisen kansalaisen tasolla kuin lainsäädännön näkökulmasta. Kansalaisten kannustaminen sijoittamaan erityisesti kestäviin kohteisiin on tärkeää, mutta mitkä ovat esimerkiksi ne keinot, joiden avulla tieto kestävistä sijoituskohteista tuodaan sijoittajan saataville helposti? 

Yksi tilaisuuden keskustelijoista on Alviina Alametsä, Euroopan parlamentin jäsen ja Helsingin kaupunginvaltuutettu Vihreistä. Haastattelimme ennakkoon Alviina Alametsää muutamista SuomiAreenan teemoista, kuten  kansalaisten roolista vihreän siirtymän rahoittamisessa. Alametsä kertoi myös, mitä ajattelee nykyisen maailmantilanteen vaikutuksista vihreän siirtymän kirittämiseen ja miten EU:n sitova hiilibudjetti voisi vaikuttaa sijoittamiseen.  

Miten kannustaisit kansalaisia sijoittamaan? 

Sijoittaminen on Suomessa yhä eriarvoista. Monella ei ole rahaa, tietotaitoa tai mahdollisuuksia säästää tai sijoittaa. Tämä on ongelma, sillä reilu yhteiskunta ei ole sellainen, jossa vain rikkaimmilla on keinot kerryttää varallisuuttaan. Myös kansan kokonaisvarallisuuden kasvattamiseksi on tärkeää saada mukaan enemmän piensijoittajia.  

Mahdollisuuksia sijoittaa voi parantaa madaltamalla kynnystä eri tavoin. Osakesäästötilit, jotka mahdollistettiin poliittisella päätöksellä, ovat madaltaneet tätä kynnystä monille, sillä tilin sijoitusten tuotoista maksetaan veroa vasta, kun tililtä nostetaan rahaa. Myös sääntelyn ja esimerkiksi sijoittamiseen liittyvien vero-ohjeistusten tulee olla selkeitä. Näissä on vielä ongelmia. 

Tärkeää on myös ilmapiiri, jossa sijoittamisesta puhutaan. Moni nainen ja vähemmistön edustaja tekee sijoittamisesta helpommin lähestyttävää kertomalla aiheesta eri ihmisryhmille. On tärkeää, ettei sijoittaminen ole vain yhden ihmisryhmän ulottuvilla. Esimerkiksi perheissä voi olla ongelma, jos toinen kykenee sijoittamaan tulojaan, ja toinen – liian usein nainen – käyttää tulonsa vain perheen menoihin. Oman taloudellisen riippumattomuuden lisääminen antaa vapautta ja voi mahdollistaa lähtemisen esimerkiksi hyväksikäyttävästä parisuhteesta tai työpaikasta. 

Sijoitustuotteiden tulee näyttäytyä ymmärrettävinä tavallisille kansalaisille. Sijoitustietoa on saatava lisää jo kouluihin. Pahimmassa tapauksessa osa lapsista saa perheestä mallin sijoittaa ja osakkeita säännöllisesti lahjaksi, kun osalle lapsista tulevat tutuksi vain Kelan lomakkeet. Ajattelen, että suomalaiset hyötyisivät perustulosta, josta ihminen saa halutessaan myös sijoittaa osan. Tämä voisi auttaa monia lisäämään taloudellista turvallisuutta, ja katkaista eriarvoisuuden kierrettä. 

Miten nykyinen epävakaa maailmantilanne mielestäsi vaikuttaa vihreän siirtymän kirittämiseen? 

Meidän on irtauduttava venäläisestä fossiilisesta energiasta. Sekä sodan, että ilmastokriisin vuoksi. Tilalle on rakennettava päästötöntä energiantuotantoa ja energiatehokkaita vaihtoehtoja. Nykytilanne luo markkinaolosuhteet, joissa myös kansalaisille syntyy entistä painokkaampaa kysyntää vihreämmille vaihtoehdoille.  

Politiikan painopisteen on oltava eri tavoin kestävämpien markkinoiden luomisessa. Nykyisessä talousjärjestelmässämme on suuria ongelmia, ja niiden ratkaisu vaatii poliittisia tekoja. Sijoitustuotteiden eettisyydestä ja ilmastovaikutuksista on saatava enemmän avointa, vertailukelpoista tietoa jokaisen kansalaisen saataville. Moni jättää kokonaan sijoittamatta, koska kestävien kohteiden löytäminen on vaikeaa. 

Tukemalla omien arvojen mukaista yritystoimintaa voi myös muuttaa maailmaa. Yksilöiden lisäksi tarvitaan myös poliittista ohjausta, kuten selkeät kriteerit ja normistot esimerkiksi ympäristön kannalta kestävälle sijoittamiselle – ja tätähän EU onkin edistänyt taksonomialla eli kestävän rahoituksen asetuksella.  

FA:n hallitusohjelmatavoitteissa mainitaan, että EU tarvitsee sitovan hiilibudjetin ohjaamaan pitkän aikavälin sijoittamista. Miten näet mahdollisen sitovan hiilibudjetin vaikuttavan sijoittamiseen?  

Sitova hiilibudjetti olisi tarpeen, sillä fossiilisiin energianlähteisiin tuotannossaan tai lopputuotteessaan vahvasti nojaavat yritykset joutuvat sen myötä uudistamaan toimintaansa, jos haluavat pysyä kannattavina. Päästöjen hinta nimittäin ei tule laskemaan. Jos sijoituskohteet eivät kykene uudistumaan uuden sääntelyn raameissa, ne muuttuvat riskialttiiksi sijoituskohteiksi, joihin sijoittajan ei kannata tukeutua. 

Sitova hiilibudjetti pakottaisi yritykset sisäistämään ulkoisvaikutuksensa vahvemmin: sitovan hiilibudjetin toteutuessa saastuttaja maksaa. Tämä vaikuttaisi osakemarkkinoihin, sillä se loisi reilumman kilpailuasetelman myös uusille, vihreämmille toimijoille.  

Miten näet yksittäisen kansalaisen roolin vihreän siirtymän rahoittamisessa? 

Fossiilisiin polttoaineisiin pohjautuvan kuluttamisen hinta nousee. Raskaspäästöinen elämäntapa maksaa tulevaisuudessa yhä enemmän. Isossa kuvassa tämä on tietysti tarpeen, mutta yksittäisille kansalaisille tilanne on hyvin vaikea. Ihmiset tarvitsevat parempaa taloudellista tukea siirtymän aikana.  

On hyvä asia, että kestävämmillä elintavoilla voi säästää myös rahaa. Toisaalta monille esimerkiksi polttoaineen käyttö ei ole valintakysymys, vaan pakko. Kannatankin erityisesti lainsäädäntöä ja keinoja, joilla koko yhteiskunta, yritykset mukaan lukien, viedään kestävään elämään. Asia ei voi olla yksittäisen kansalaisen harteilla. 

Suurimpien kulujen on langettava saastuttavimmille toimijoille, kuten suurille yrityksille, joilla on myös parempi mahdollisuus tehdä isosti vaikuttavia muutoksia.  

Jäikö kysyttävää?

|

Ota yhteyttä aiheen asiantuntijaan

VAIKUTTAMINEN

Pirita Ruokonen

Yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö